رها جیگر بابا

رها جیگر بابا

رها خانم

رها خانم

دی خخخخخخخخخخخخخخخخخ

دی خخخخخخخخخخخخخخخخخ

نوش جون

نوش جون

راس میگه؟
۱

راس میگه؟

پیشی پرنده فرود اومد

پیشی پرنده فرود اومد

این ماشین واین کار

این ماشین واین کار

بدون شرح

بدون شرح

پیکان  2013اسپرت

پیکان 2013اسپرت

حموم کردن سگی

حموم کردن سگی

آخی دواش نکن

آخی دواش نکن

یادش بخیر رفته بودیم مصر

یادش بخیر رفته بودیم مصر

پیشی پرنده

پیشی پرنده