شنل صورتی

Darkness.angel

نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حالِ روزگار