نکته?
۶

نکته?

نکته?
۱۰

نکته?

و بالاخره اخرین نحسی سال 94 رسید.چهارشنبه سوری افتاده جمعهیک...
۱

و بالاخره اخرین نحسی سال 94 رسید.چهارشنبه سوری افتاده جمعهیک...

بالاخره اینم پیدا شد

بالاخره اینم پیدا شد

بالاخره اینم پیدا شد

بالاخره اینم پیدا شد

بالاخره اینم پیدا شد
۱

بالاخره اینم پیدا شد

اینجاست زوم کن روش میبینی
۱۲

اینجاست زوم کن روش میبینی

به این میگن ادم برفی
۵

به این میگن ادم برفی

این دیگه شوخی نیست میخواد بزنه طرف دو نصف شه
۵۸

این دیگه شوخی نیست میخواد بزنه طرف دو نصف شه

سگ هار
۴

سگ هار

جواب
۲

جواب

اینم جواب
۲

اینم جواب

گربه کجاست
۲۰

گربه کجاست

تفاوت?
۸

تفاوت?