#نـــــگاهت را گــــرھ بزن : به هر لحظـــھ ی #زندگیـــھ من : حــــس #امنـــیت میگــیرم وقتــــے #تـــو درگــــــیر #منـــی :

#نـــــگاهت را گــــرھ بزن : به هر لحظـــھ ی #زندگیـــھ من : حــــس #امنـــیت میگــیرم وقتــــے #تـــو درگــــــیر #منـــی :

ﺣﺎﻟــــَﻢ ﺧــــﻮﺏ ﺍَﺳت ﺍَﻣـــّـﺎ ﺩَﺭ ﺣـــﺎﻟَﺖِ ﺧـُـﻨﺜــــﮯ بہِ ﺳـَـﺮﻣـــﯿﺒَﺮﻡ❕ ﻧـَـہ ﺧﻮﺷﺤـــﺎﻟﻢ ﻧـَـہ ﻧﺎﺭﺍﺣـــﺖ ﺍَﻓﺴُــــﺮﺩﻩ ﻫﻢ ﻧﯿـﺴﺘــــَﻢ ﺧﻨﺜـــﮯ ﻭ ﺑﯿــﺨــــﯿﺎﻝ ﺣﺎﻝِ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫــــﺎﯾَم ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭَﻡ ﻧِﮕــﺮﺍﻥ ﻧﯿـﺴﺘﻢ ﺩِﻟـــﻬُﺮﻩ ﻧَـﺪﺍﺭﻡ ﺍَﻣـّــﺎ ﯾﮏ ﺟــــﺎﮮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﻠﻨﮕـــَﺪ ...

ﺣﺎﻟــــَﻢ ﺧــــﻮﺏ ﺍَﺳت ﺍَﻣـــّـﺎ ﺩَﺭ ﺣـــﺎﻟَﺖِ ﺧـُـﻨﺜــــﮯ بہِ ﺳـَـﺮﻣـــﯿﺒَﺮﻡ❕ ﻧـَـہ ﺧﻮﺷﺤـــﺎﻟﻢ ﻧـَـہ ﻧﺎﺭﺍﺣـــﺖ ﺍَﻓﺴُــــﺮﺩﻩ ﻫﻢ ﻧﯿـﺴﺘــــَﻢ ﺧﻨﺜـــﮯ ﻭ ﺑﯿــﺨــــﯿﺎﻝ ﺣﺎﻝِ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫــــﺎﯾَم ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭَﻡ ﻧِﮕــﺮﺍﻥ ﻧﯿـﺴﺘﻢ ﺩِﻟـــﻬُﺮﻩ ﻧَـﺪﺍﺭﻡ ﺍَﻣـّــﺎ ﯾﮏ ﺟــــﺎﮮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﻠﻨﮕـــَﺪ ↯ ﻫـَــﻨﻮﺯ ﺩَﺭﮔـــﯿﺮِ ﺧــــﻮﺩﻡ ﻫـَﺴـــــﺘـَﻢ

😞 💔 : +آنـلـایـنــه -خـب کـه‍ چـی؟ +چـرا بـهـش پــی ام نـمـیـدی؟ -هــه بـیـخـی بــآو +خـب مـگـه دوسـش نــداری؟ -دارم +پــه پــی ام بــده -د آخــه لـعـنـتـی دوســم نــداره ... 😞 💔 @del1331

😞 💔 : +آنـلـایـنــه -خـب کـه‍ چـی؟ +چـرا بـهـش پــی ام نـمـیـدی؟ -هــه بـیـخـی بــآو +خـب مـگـه دوسـش نــداری؟ -دارم +پــه پــی ام بــده -د آخــه لـعـنـتـی دوســم نــداره ... 😞 💔 @del1331

نه کسی منتظر است، نه کسی چشم به راه… نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه! بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...!

نه کسی منتظر است، نه کسی چشم به راه… نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه! بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...!

وای از بی حواسی اول صبح...! تا بخواهد شیرینی رویای دیشب از سرت برود و یادت بیافتد مدتهاست او رفته و تو تنهایی میبینی دو تا فنجان چای تلخ مانده روی دستت... #هستی_دارایی

وای از بی حواسی اول صبح...! تا بخواهد شیرینی رویای دیشب از سرت برود و یادت بیافتد مدتهاست او رفته و تو تنهایی میبینی دو تا فنجان چای تلخ مانده روی دستت... #هستی_دارایی

نه کسی منتظر است، نه کسی چشم به راه… نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه! بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه....

نه کسی منتظر است، نه کسی چشم به راه… نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه! بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه....

خندیــدم حتئ اگــهـ تـلخ... بـخشیــدم حتئ اگــهـ رفـت... جـنـگیـدم حتئ اگــهـ تـهش میدونسـتم بـرد نیستـ بآ من ... ..... چه غریب ماندی ای دِلــــــــــــْــــ ! نه غمی ، نه غمگساریـــــــْــــــ نه به انتظار یـــــــاریــــــــــــــْــــ نه ...

خندیــدم حتئ اگــهـ تـلخ... بـخشیــدم حتئ اگــهـ رفـت... جـنـگیـدم حتئ اگــهـ تـهش میدونسـتم بـرد نیستـ بآ من ... ..... چه غریب ماندی ای دِلــــــــــــْــــ ! نه غمی ، نه غمگساریـــــــْــــــ نه به انتظار یـــــــاریــــــــــــــْــــ نه ز یار انتظاریــــْــــــــ غم اگر به کوه گویــــــــــَم بگریزد و بریــــــــــــــزَد که دگر بدین گرانی ...

ازبچگے بهـم گفتـ‌ݩ ٰٓ‌ٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ ٰٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ٓ ٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ بزرگـ میشـم یادم میره مـٍٰٓـٍـٍٰٓـٍٍٰٓن بزرگـ شدم ٰٓ‌ٰٓ‌ ٰٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ ٰٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ٓ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ یادم مـٍٰٓـٍٍٰٓٓـٍٰٓونـد ๑ ٰٓ‌ٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ ڪ واقعـٍٍٰٰٓٓـٍٍٰٓـیـ‌ٺ همیشهـ خـٍٰٓـٍٰٓـٍٍـٍـٍٰٓـٍٍٰٓلافـ گفتهـ ها ٰٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ٓ ٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ ...

ازبچگے بهـم گفتـ‌ݩ ٰٓ‌ٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ ٰٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ٓ ٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ بزرگـ میشـم یادم میره مـٍٰٓـٍـٍٰٓـٍٍٰٓن بزرگـ شدم ٰٓ‌ٰٓ‌ ٰٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ ٰٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ٓ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ یادم مـٍٰٓـٍٍٰٓٓـٍٰٓونـد ๑ ٰٓ‌ٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌‌ ڪ واقعـٍٍٰٰٓٓـٍٍٰٓـیـ‌ٺ همیشهـ خـٍٰٓـٍٰٓـٍٍـٍـٍٰٓـٍٍٰٓلافـ گفتهـ ها ٰٓ‌ٰٓ‌‌ٰٓ‌ٰٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ٓ ٰٓ‌ٰٓ‌‌‌ ٰٓ‌ٰٓ‌ٰٰٰٓٓ‌ٰٓ‌‌‌ ‌ خواهــٍٰٓـٍٰٓـٍٍد بـٍٰٓـٍٰٓـٍٍـٍـٍٍٰٓـٍٰٓود

میشع....؟

میشع....؟

دریای زیبا و فوق العاده چابهار .. اینجا چابهار اینجا مکران اینجا بلوچستان است... مام من،عشق من،وجود من، سرشت من، سرزمینم خاکت سرمه چشم من... #بلوچ #مکران #بلوچستان #چابهار #jahan

دریای زیبا و فوق العاده چابهار .. اینجا چابهار اینجا مکران اینجا بلوچستان است... مام من،عشق من،وجود من، سرشت من، سرزمینم خاکت سرمه چشم من... #بلوچ #مکران #بلوچستان #چابهار #jahan

هوای دیروز چابهار .... لاکچریه #چابهار #بارون #سفر #نوروز #بلوچ #jahan

هوای دیروز چابهار .... لاکچریه #چابهار #بارون #سفر #نوروز #بلوچ #jahan

چشم تو بسکه جاذبه دارد عجیب نیست عمری خدا به دور تو گردانده ماه را حالم بد است مثل گدایی که سالهاست چشمش گرفته دختر یک پادشاه را #حسین_زحمتکش

چشم تو بسکه جاذبه دارد عجیب نیست عمری خدا به دور تو گردانده ماه را حالم بد است مثل گدایی که سالهاست چشمش گرفته دختر یک پادشاه را #حسین_زحمتکش

1395/1/1 سال 94 با تمام خوبی و بدی های گذشت با تمام اشک ها و لبخندها و با تمام خوشی و ناخوشی ها گذشت... امیدوار در سال جدید لحظه لحظه زندگی شما بهتر و بهتر ...

1395/1/1 سال 94 با تمام خوبی و بدی های گذشت با تمام اشک ها و لبخندها و با تمام خوشی و ناخوشی ها گذشت... امیدوار در سال جدید لحظه لحظه زندگی شما بهتر و بهتر بشه تاحسرت گذشته و غم فردا را نخورید و از حال لذت ببرید.... سال نو ...

چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست #سعدی

چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست #سعدی

گرچه ما سفــره ی احساس,مهیّا داریــم یک نفر نیست که بر سفره ی دل بنشیند #سید_صادق_رمضانیان

گرچه ما سفــره ی احساس,مهیّا داریــم یک نفر نیست که بر سفره ی دل بنشیند #سید_صادق_رمضانیان

همین الان یهویی ناهار ما توی کافه سلطان ... زنده باد مجردی

همین الان یهویی ناهار ما توی کافه سلطان ... زنده باد مجردی

تمام شهر پا در کفش من کردند از وقتی که می بینند دائم در کنارم جای پایت را نمی گویم پس از این از تو چیزی، چون رقیبم شد برای هرکسی تعریف کردم ماجرایت را ...

تمام شهر پا در کفش من کردند از وقتی که می بینند دائم در کنارم جای پایت را نمی گویم پس از این از تو چیزی، چون رقیبم شد برای هرکسی تعریف کردم ماجرایت را #جواد_منفرد

به انقراض دچارم ولی هنوز نمردم شبیه واژه ی طهران شبیه طای مزخرف غرور له شده ی من کنار حس غرورت چو طعم تلخی نعنا درون چای مزخرف #سید_تقی_سیدی

به انقراض دچارم ولی هنوز نمردم شبیه واژه ی طهران شبیه طای مزخرف غرور له شده ی من کنار حس غرورت چو طعم تلخی نعنا درون چای مزخرف #سید_تقی_سیدی

وعده های سر خرمن همه ارزانی شیخ با تو هر لحظه دلم میل جهنم دارد...! #علی_صفری *********** نگاهت می کنم خامـــٖوش و خامــوشی زبان دارد زبانِ عاشقان چَشم است و چَشم از دل نشان دارد ...

وعده های سر خرمن همه ارزانی شیخ با تو هر لحظه دلم میل جهنم دارد...! #علی_صفری *********** نگاهت می کنم خامـــٖوش و خامــوشی زبان دارد زبانِ عاشقان چَشم است و چَشم از دل نشان دارد #هوشنگ_ابتهاج #photo.jahan