قلب یخی ❥

Enx.f

❥↯❥↯❥↯⇜
گیسوان پریشانم را میبافم
ڪه در حسرت پنجه های نوازش توست
رج به رج
همانند دانه های تسبیح دستم
ڪه تار های پریشانش
شاهدانِ عشق من ست
راز و نیازم با خدایی ست
ڪه بارها تو را
از او تمنا ڪرده ام
اگر امدی
گیسوانم را فرشِ
راهت خواهــم ڪرد
تا نذرم ادا شـــود
یڪی از زبر
یڪی از رو
رج به رج
♡┅┄✶ℒℴνℯ✶┄┅♡

امتیاز
92350
دنبال کننده
1866
دنبال شونده
178
1

بُگذار ...من بیشتر دوستت بِدارَمبیشتر عاشقَت باشمبیشتر بخواه...

2

:growing_heart:جانم آرام است...:snowflake:️من زیر نگاه تو، :...

ناگهانی باشسر زده از راه برس ... غافلگیرم کندر سپیده دمی یا ...

:revolving_hearts:بیـا دوبـاره بـه چشمـان هـم نگـاه ڪـنیم ...

2

رهـا میشـومدر خوشـبختی....وقتـیمیگویـم:کجـایے؟!تــــــــــــ...

2

نگاه تــــــو..مــرا عاشق تر از پیـــــش می کند..چه معجـــــ...

5

نمی‌خواستماین عشق را فاش کنمناگاه به خود آمدم،دیدم همه کلمات...

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﯼ ﮐﻪ ” ﺗﻮﯾـــﯽ ” ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ...

4

یڪ عمــر هـواےدل خود داشتم امـــا ... یڪ لحظہ نگاه " تو "بہ ...

1

"همرنگ" تمام"آرزوهاے" منے"غارتگر" قلب و "جاݧ"و "دنیاے" منے"د...

گۅشـ بده بہ صداے قلـ:heavy_black_heart:ــبمـ تڪ تڪ ضربانشـ ف...

5

آنقـدر ذهن م را درگیـر خـودت ڪرده ای …ڪه دیگـر حتـی نمیتـوان...

13

مـن عاشـق➷وقتیـم ڪه میپـرسـم..مـن ڪجـای زنـدگیتـ...

9

بـا دنیـا عـوضـم میڪنـی.؟نــــ..!چطــور خـودتـو با خـودت عـو...

3

دلم میخواد بیوفتم تو یه رابطه ای که هر وقت کسی ازم پرسید:چطو...

9

وقتی پای تو در میان باشددنبال هیچ آرزوی تازه ای نیستمتو تنها...

1

ﺳــَﺮ ﺑﻪ ﻫــَﻮﺍ ﻧﯿﺴﺘـﻢ ﻫﺎ ؛ ﺍﻣــﺎ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸــﻢ ﺑﻪ ﺁﺳﻤـﺎﻥ ﺩﺍ...

هیـــــچ چیــــــز اتفاقـــــی نیســـــت۰۰۰ایـــــن حــــــس...

24

دیشـب آرام ڪـــنار گـوشـــمزمـزمـه ڪـرد دوســتت دارم..!نـه ت...

5

حرف بزن صدایت رادوست دارمبگو.....فقط بگو...چه فــــرق دارداز...