فرزین فاریا

FarzinFaria

خدایــا...
بیامرزم...

Instagram & Telegram : FarzinFaria

design by meinsta:OmidNooriMusic
۲

design by meinsta:OmidNooriMusic

design by meinsta:OmidNooriMusic
۲

design by meinsta:OmidNooriMusic

design by meinsta:OmidNooriMusic
۰

design by meinsta:OmidNooriMusic

امیدنوری_قغسdesign by me
۰

امیدنوری_قغسdesign by me

امید نوری-دل دیوونهdesign by me
۰

امید نوری-دل دیوونهdesign by me

هراسم نیستdesign by me
۲

هراسم نیستdesign by me

فردا چنــــد شنبــــه استــ؟چندم کـدام مـاه و چنـــدم کــــد...
۹

فردا چنــــد شنبــــه استــ؟چندم کـدام مـاه و چنـــدم کــــد...

تنها شکوفه ها..design by me
۳

تنها شکوفه ها..design by me

همه به زخمشون دستمال میبندن..اما من..به زخمم دل بستم..!!!ولن...
۰

همه به زخمشون دستمال میبندن..اما من..به زخمم دل بستم..!!!ولن...

هوایم را داشته باشDesign By Me
۲

هوایم را داشته باشDesign By Me

گل داده ام ...از لعبت عاشقانه هایتDesign By Me
۰

گل داده ام ...از لعبت عاشقانه هایتDesign By Me

.من از شما سپاسگزارمدستانم را سبز کردید هیچ وقتهیچ کساین همه...
۰

.من از شما سپاسگزارمدستانم را سبز کردید هیچ وقتهیچ کساین همه...

رنگین کمون میسازم از قرصامDesign By Me
۱

رنگین کمون میسازم از قرصامDesign By Me

انزوا...Designer:Farzin
۰

انزوا...Designer:Farzin

لعنتDesign By Me
۲

لعنتDesign By Me

اینبار نه...Design By Me
۰

اینبار نه...Design By Me

شاید از من،من بسازهDesign By Me
۰

شاید از من،من بسازهDesign By Me

دیوونه بازی...Design By Me
۰

دیوونه بازی...Design By Me

معشوقه های زمینی...#Design By Me
۰

معشوقه های زمینی...#Design By Me