بهمنیاخاصن...
۱۲

بهمنیاخاصن...

۱یا۴
۲۳

۱یا۴

؟؟؟
۱۵

؟؟؟

؟؟؟؟؟؟
۵۱

؟؟؟؟؟؟

۳،۴
۵۵

۳،۴

۴،۱
۱۳

۴،۱

نعنا
۱۳

نعنا

؟؟؟
۵۵

؟؟؟

آره
۲۱

آره

آره والا
۵

آره والا

۵،۲
۲۱

۵،۲

باتیغ
۳۰

باتیغ