هلن

Helenbanooo

رفت و تنها شدم تو شبا با خودم...

امتیاز
611590
دنبال کننده
1870
دنبال شونده
178
4

با دقت برایم شعر میخواندیبا ظرافت موهایم را چنگ میزدیپلک های...

6

مثلا هی سکوت کنی که نچیکه اشکت...که نشکنی پیش خودت...که رها ...

47

نامه شماره چهارحقیقتا پشت این ابر های سیاه معجزه ای انتظارم ...

13

کنج دوست داشتنی من...حرف بزنیم...حرف بزنیم...حرف بزنیم...کاش...

79

نامه شماره سهصد و هفتاد و پنج روز موندهصد و هفتاد و پنج روزی...

32

پشت میز کارم نشستم توی سرم با خودم حرف میزنمبا همکارام ساکتم...

50

در گوشه ی اغوش تو ارام ترینم...

17

مدال بی حوصله ترین نق نقو ی منتظر دنیا که منع قهوه هم داره ر...

11

نامه شماره دوتو میای که جای کیو پر کنی؟ میای که بشی یه تیکه ...

4

نامه شماره یکصب پامیشمو...به تو فکر میکنم...یار و راهی میکنم...

43

زاویه ی نگاه من در خونه ی پدری و پنجره ی اتاقم اتاقی که جای...

12

یک لحظه داغم میکشییک دم به باغم میکشیپیش چراغم میکشیتا وا شو...

22

تقصیر تو نیستهر چه هست زیر سر پاییز است که به نسیمی عقل را م...

9

من به بیقراری های پاییز گله ای ندارم...

6

صدای اواز کسی از دور میاید!!پرده در باد هم نوا با اواز او می...

15

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود...

56

must be the feelingit brings to you

3

a girls heart is as unpredictable as the autumn weather

2

در این حوالی هیچ صدایی قشنگ تر از نوت های قلبش نیست...

2

و من رها کردم...همه چیز جهان را،به جز دست های او...