ماچ ماچ ماچ
۲

ماچ ماچ ماچ

می گویند : شاد بنویس ...نوشته هایت درد دارند!

و من یاد ِ مر...
۳

می گویند : شاد بنویس ...نوشته هایت درد دارند! و من یاد ِ مر...

دم از بازی حکم میزنی!
دم از حکم دل میزنی!
پس به زبان قمار بر...

دم از بازی حکم میزنی! دم از حکم دل میزنی! پس به زبان قمار بر...

این دیگه آخرشه:))))
۲

این دیگه آخرشه:))))