امروز تو آهنگ صبحشعری باید گفت پراز طلوع :sun_with_face:قصه ...
۲

امروز تو آهنگ صبحشعری باید گفت پراز طلوع :sun_with_face:قصه ...

جیسو جونی ازتوایسآخی جونم موهاشوووگوگولی
۳

جیسو جونی ازتوایسآخی جونم موهاشوووگوگولی

اینم از ثنای گوگولی بامزهخخخ چقد بامزه س

اینم از ثنای گوگولی بامزهخخخ چقد بامزه س

تیزوی از توایسچقد بامزه شده :winking_face::face_with_stuck-o...

تیزوی از توایسچقد بامزه شده :winking_face::face_with_stuck-o...

میوی مینا عضو توایس

میوی مینا عضو توایس

مامو مامو من ما
۱

مامو مامو من ما

جونم جانگ یئونو عاشق این عکسشم
۹

جونم جانگ یئونو عاشق این عکسشم

نایئون جون

نایئون جون

سلام من ازاین به بعد تواین پیجم میشممامو عضو گروه توایس

سلام من ازاین به بعد تواین پیجم میشممامو عضو گروه توایس

سلااام بچه ها من بایه پیج جدید از تولید اومدممم
۵

سلااام بچه ها من بایه پیج جدید از تولید اومدممم