خداحافظ میخوام ویس رو حذف کنم حلال کنید ایشاالااا رامین هم زودی برگرده به ترکیب اصلی

خداحافظ میخوام ویس رو حذف کنم حلال کنید ایشاالااا رامین هم زودی برگرده به ترکیب اصلی

تبرییییک عااالی بود ✌

تبرییییک عااالی بود ✌

ما رامینی ها پشتتیم مرد 💪 💪

ما رامینی ها پشتتیم مرد 💪 💪

به امیدبرد امروز تیم

به امیدبرد امروز تیم

😔 😔 😔 😔

😔 😔 😔 😔

ایشالا به زودی

ایشالا به زودی

رامین تنها نیست

رامین تنها نیست

شنتیا.😍 😍

شنتیا.😍 😍

اقای چیپ و اقای گل

اقای چیپ و اقای گل

تسلیت غم اخرت باشه مهدی. 😔 😔 😔

تسلیت غم اخرت باشه مهدی. 😔 😔 😔