دختر دانشجویی که هر روز در خیابانی که محل گذرشه میشینه و به یکی از کودکای کار درس میده!👌 👏

دختر دانشجویی که هر روز در خیابانی که محل گذرشه میشینه و به یکی از کودکای کار درس میده!👌 👏

-//وَقتیـ از تَنِهاییـ مُردمـ ـ••👷 🍃 •• -\\کَسیـ نَبودشـ بِعـ یادمـ••🐬 🌊 •• -//حالا کعـ میرَمـ از اینجا••🚶 🏻 🌬 •• -\\هَمهـ اُومدنـ ـ کِنارمـ••😻 🌹 ••

-//وَقتیـ از تَنِهاییـ مُردمـ ـ••👷 🍃 •• -\\کَسیـ نَبودشـ بِعـ یادمـ••🐬 🌊 •• -//حالا کعـ میرَمـ از اینجا••🚶 🏻 🌬 •• -\\هَمهـ اُومدنـ ـ کِنارمـ••😻 🌹 ••