#کی‌بودی‌تو‌آخه #پارت5با صدای آیفون از خواب بیدار شدم، کمرم ...
۷

#کی‌بودی‌تو‌آخه #پارت5با صدای آیفون از خواب بیدار شدم، کمرم ...

#کی‌بودی‌تو‌آخه #پارت4دایی با اخم گفت: تو دیگه چرا این حرف ر...

#کی‌بودی‌تو‌آخه #پارت4دایی با اخم گفت: تو دیگه چرا این حرف ر...

#کی‌بودی‌تو‌آخه #پارت3با گریه پریدم توی بغل دایی و گفتم: دای...
۳

#کی‌بودی‌تو‌آخه #پارت3با گریه پریدم توی بغل دایی و گفتم: دای...

#‌کی‌بودی‌تو‌آخه؟! #پارت23ماه از مرگ مامان بابا گذشته بود و ...

#‌کی‌بودی‌تو‌آخه؟! #پارت23ماه از مرگ مامان بابا گذشته بود و ...

#کی‌بودی‌تو‌آخه؟! #پارت1با بغض به عکس مامان و بابا نگاه کردم...

#کی‌بودی‌تو‌آخه؟! #پارت1با بغض به عکس مامان و بابا نگاه کردم...

#پایان:purple_heart:  پناه که از چهره‌ی متعجبم خندش گرفت،لبخ...
۱۹

#پایان:purple_heart: پناه که از چهره‌ی متعجبم خندش گرفت،لبخ...

#پارت_هفتادو_ششمساعت‌های پایانی شب بود که رسیدیم خونهبه شدت ...
۲

#پارت_هفتادو_ششمساعت‌های پایانی شب بود که رسیدیم خونهبه شدت ...

#پارت_هفتادو_پنجمعموی پناه با یک روحانی ارتباط دوستانه داشتز...

#پارت_هفتادو_پنجمعموی پناه با یک روحانی ارتباط دوستانه داشتز...

#پارت_هفتادو_چهارمبا توجه به اینکه همه چیز از قبل هماهنگ بود...

#پارت_هفتادو_چهارمبا توجه به اینکه همه چیز از قبل هماهنگ بود...

#پارت_هفتادو_سومپناه تمام خواسته‌ها و حرف‌هام رو تایید کرد و...

#پارت_هفتادو_سومپناه تمام خواسته‌ها و حرف‌هام رو تایید کرد و...

#پارت_هفتادو_دومبیست دقیقه‌ای به همین شکل گذشت که بین همه‌ی ...

#پارت_هفتادو_دومبیست دقیقه‌ای به همین شکل گذشت که بین همه‌ی ...

#پارت_هفتادو_یکم _من همیشه مبنای همه چیزو علاقه و عقلِ دخترم...

#پارت_هفتادو_یکم _من همیشه مبنای همه چیزو علاقه و عقلِ دخترم...

#پارت_هفتاد_شاید دیر شده باشه ولی بچه‌ها خاطر همو میخوانتا ک...

#پارت_هفتاد_شاید دیر شده باشه ولی بچه‌ها خاطر همو میخوانتا ک...

#پارت_شصت‌و_‌نهمبعد از چند دقیقه هردو اومدن و مقابلمون نشستن...
۳

#پارت_شصت‌و_‌نهمبعد از چند دقیقه هردو اومدن و مقابلمون نشستن...

#پارت_شصت‌و_هشتمپنجشنبه ساعت پنج عصر بعد از حمام،پیراهن سفید...

#پارت_شصت‌و_هشتمپنجشنبه ساعت پنج عصر بعد از حمام،پیراهن سفید...

#پارت_شصت‌و_هفتم قرار این بود که پناه هیچ حرفی از من و خانوا...

#پارت_شصت‌و_هفتم قرار این بود که پناه هیچ حرفی از من و خانوا...

#پارت_شصت‌و_ششمبلندتر از قبل خندیدم و گفتم_تو که راست میگی ج...

#پارت_شصت‌و_ششمبلندتر از قبل خندیدم و گفتم_تو که راست میگی ج...

#پارت_شصت‌و_پنجمهرچقدر بابا سعی داشت جو رو آروم کنه مامان با...

#پارت_شصت‌و_پنجمهرچقدر بابا سعی داشت جو رو آروم کنه مامان با...

#پارت_شصت‌و_چهارمهیجان زده با صدایی بلند گفت_میـکشمـت رهام!....
۵

#پارت_شصت‌و_چهارمهیجان زده با صدایی بلند گفت_میـکشمـت رهام!....

#پارت_شصت‌و_سومدست‌هاش رو به نشانه تسلیم شدن برد بالا و با ن...

#پارت_شصت‌و_سومدست‌هاش رو به نشانه تسلیم شدن برد بالا و با ن...