درگیری بوفون و تورس

درگیری بوفون و تورس

Speed:400Km/h

Speed:400Km/h

Speed:400Km

Speed:400Km

Mata &Torres 10&9

Mata &Torres 10&9

www.netcarshow.com

www.netcarshow.com

تورس وقتی کوچک بود

تورس وقتی کوچک بود

تورس وقتی کوچک بود

تورس وقتی کوچک بود

خریدیمش اما آمریکاییا بهمون ندادنش

خریدیمش اما آمریکاییا بهمون ندادنش

طلاست

طلاست

طلاست

طلاست

حال می کنی از طلاست

حال می کنی از طلاست

ساخت پوتین!

ساخت پوتین!