چندتا خواهان داره؟؟؟؟
۱

چندتا خواهان داره؟؟؟؟

سلام صبح اولین روز هفته همگی بخیر
۴

سلام صبح اولین روز هفته همگی بخیر

صبح همگی بخیر امیدوارم روزه خوبی در پیش رو داشته باشین
۴

صبح همگی بخیر امیدوارم روزه خوبی در پیش رو داشته باشین

در زندگی همانند مهره اسب در شترنج باش از روی دیگر مهره ها بپ...
۱

در زندگی همانند مهره اسب در شترنج باش از روی دیگر مهره ها بپ...

سرمشق آب بابا یادمان رفت ،رسم نوشتن با قلم


ها یادمان رفت ،...
۱

سرمشق آب بابا یادمان رفت ،رسم نوشتن با قلم ها یادمان رفت ،...

بایست و تماشا کن! کسی را که برای ماندنت 
دست به دعا برداشته ...

بایست و تماشا کن! کسی را که برای ماندنت دست به دعا برداشته ...

میترسم از ادم هایی که خیلی سرسنگین 
هستند یک روزی گردنشان بش...
۲

میترسم از ادم هایی که خیلی سرسنگین هستند یک روزی گردنشان بش...

کدومشو دوست دارین
۶

کدومشو دوست دارین

تو این دنیا از یه نفر که معذرت می خوای بقیه 
وایمیستن تو صف

تو این دنیا از یه نفر که معذرت می خوای بقیه وایمیستن تو صف

وقتی ارزش ها عوض می شوند٬ عوضی ها با ارزش می شوند...
۲

وقتی ارزش ها عوض می شوند٬ عوضی ها با ارزش می شوند...

خدایا آلودگی آدمها از حد هشدار
گذشته،دنیا رو چند روز تعطیل 
...

خدایا آلودگی آدمها از حد هشدار گذشته،دنیا رو چند روز تعطیل ...

سنگ ها شاید اما گنجشک ها هیچ وقت 

مفت نبوده اند!!! قلبشان ه...
۳

سنگ ها شاید اما گنجشک ها هیچ وقت مفت نبوده اند!!! قلبشان ه...