دوستت دارم به زبان درخت می شود ســـــایه ...به لهجه‌ی بـــار...
۸

دوستت دارم به زبان درخت می شود ســـــایه ...به لهجه‌ی بـــار...

بعضی خاطره ها را پاک که میکنی، لبخند میزنی؛زورکــــــی!مثل ل...
۱

بعضی خاطره ها را پاک که میکنی، لبخند میزنی؛زورکــــــی!مثل ل...

بــــــــدان ..."حــــــوای" کسی نـــــمی شــوم که به "هــــ...
۲

بــــــــدان ..."حــــــوای" کسی نـــــمی شــوم که به "هــــ...

دوستش دارم ...   بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ...   ا...

دوستش دارم ...   بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ...   ا...

عشق یعنی پاک ماندن در فساد ، آب ماندن در دمای انجماد در حقیق...
۱

عشق یعنی پاک ماندن در فساد ، آب ماندن در دمای انجماد در حقیق...

شادی هنگامی وارد زندگی ما می شود که ما دست از شکایت درباره ی...
۱

شادی هنگامی وارد زندگی ما می شود که ما دست از شکایت درباره ی...

دلم تنگ استدلم اندازه حجم قفس تنگ استسکوت از کوچه لبریز استص...

دلم تنگ استدلم اندازه حجم قفس تنگ استسکوت از کوچه لبریز استص...

آره وداع آخرهچاره ی من یه باورهباور نمی کنم ولیوقت نگاه آخره...
۶

آره وداع آخرهچاره ی من یه باورهباور نمی کنم ولیوقت نگاه آخره...

گر تماس لب من با لب تو شرعی نیستاز همین فاصله لبخند تو را می...
۷

گر تماس لب من با لب تو شرعی نیستاز همین فاصله لبخند تو را می...

زندگی خواهم کردنه در انبوه تصاویر و تعابیر سیاهزندگی خواهم ک...
۶

زندگی خواهم کردنه در انبوه تصاویر و تعابیر سیاهزندگی خواهم ک...

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﻫﻨﮕــــﺎﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧــــﺎﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮﻓــــ...
۳

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﻫﻨﮕــــﺎﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧــــﺎﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮﻓــــ...

ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪﻭ ﮔﻔـــــﺘَ...
۶

ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪﻭ ﮔﻔـــــﺘَ...

خدا برای دلم مرهمی می خواهم از جنس خودت؛نزدیک، بی خطر،بخشنده...
۴

خدا برای دلم مرهمی می خواهم از جنس خودت؛نزدیک، بی خطر،بخشنده...

چقدر از خودم دور می شوم ،وقتی ،این قدر نزدیک ،به "تو" فکر می...
۵

چقدر از خودم دور می شوم ،وقتی ،این قدر نزدیک ،به "تو" فکر می...

خیلی خیلی امشب خستم،،،،
۲۱

خیلی خیلی امشب خستم،،،،

عشق را از عشقه گرفته اند و عشقه گیاهیست که در باغ پدید آید د...
۱۶

عشق را از عشقه گرفته اند و عشقه گیاهیست که در باغ پدید آید د...

زندگی میکنم ... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!! چون ای...
۷

زندگی میکنم ... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!! چون ای...

دوستان خوبم اول از همه بخاطر همراهیتون و محبتاتون واقعا ممنو...
۲۹

دوستان خوبم اول از همه بخاطر همراهیتون و محبتاتون واقعا ممنو...

هرگز چیزی را که مطمئنا میدانی جوابش *نه *خواهد بود تقاضا نکن...
۹

هرگز چیزی را که مطمئنا میدانی جوابش *نه *خواهد بود تقاضا نکن...