Midnight

Midnight

امتیاز
204170
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
8

دوستت دارم به زبان درخت می شود ســـــایه ...به لهجه‌ی بـــار...

1

بعضی خاطره ها را پاک که میکنی، لبخند میزنی؛زورکــــــی!مثل ل...

2

بــــــــدان ..."حــــــوای" کسی نـــــمی شــوم که به "هــــ...

دوستش دارم ...   بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ...   ا...

1

عشق یعنی پاک ماندن در فساد ، آب ماندن در دمای انجماد در حقیق...

1

شادی هنگامی وارد زندگی ما می شود که ما دست از شکایت درباره ی...

دلم تنگ استدلم اندازه حجم قفس تنگ استسکوت از کوچه لبریز استص...

6

آره وداع آخرهچاره ی من یه باورهباور نمی کنم ولیوقت نگاه آخره...

7

گر تماس لب من با لب تو شرعی نیستاز همین فاصله لبخند تو را می...

6

زندگی خواهم کردنه در انبوه تصاویر و تعابیر سیاهزندگی خواهم ک...

3

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﻫﻨﮕــــﺎﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧــــﺎﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮﻓــــ...

6

ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪﻭ ﮔﻔـــــﺘَ...

4

خدا برای دلم مرهمی می خواهم از جنس خودت؛نزدیک، بی خطر،بخشنده...

5

چقدر از خودم دور می شوم ،وقتی ،این قدر نزدیک ،به "تو" فکر می...

21

خیلی خیلی امشب خستم،،،،

16

عشق را از عشقه گرفته اند و عشقه گیاهیست که در باغ پدید آید د...

7

زندگی میکنم ... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!! چون ای...

29

دوستان خوبم اول از همه بخاطر همراهیتون و محبتاتون واقعا ممنو...

9

هرگز چیزی را که مطمئنا میدانی جوابش *نه *خواهد بود تقاضا نکن...