تو ای امیر قبیله چه دست تنهایی...

تو ای امیر قبیله چه دست تنهایی...

أین عمار...

أین عمار...

قـافـلـ ه عـشـق

قـافـلـ ه عـشـق

هر قـــــــدر هم بگویم از این درد ها کـم است...

هر قـــــــدر هم بگویم از این درد ها کـم است...