نوشین

NOOSHIIN

امیدم به خدا هرچه خدا بده رحمت هرچی نده حکمت