این که در سینه ی من هست تو هستی دل نیست :smiling_face_with_h...

این که در سینه ی من هست تو هستی دل نیست :smiling_face_with_h...

کدومش؟
۸

کدومش؟

عشق من بهر تماشای تو دل رفت از کف دست مریزاد به این خالق زیب...

عشق من بهر تماشای تو دل رفت از کف دست مریزاد به این خالق زیب...

عاشقانه هایتان را جار نزنید! میرود ؛و فقط نگاه های سنگینِ بع...

عاشقانه هایتان را جار نزنید! میرود ؛و فقط نگاه های سنگینِ بع...

رفتنتهمان حادثه ‌ای بودکه هیچ ‌گاه خبر نکرد...#علی_قاضی_نظام
۱

رفتنتهمان حادثه ‌ای بودکه هیچ ‌گاه خبر نکرد...#علی_قاضی_نظام

کدوم؟؟
۱۳

کدوم؟؟

#حصین #دلخوشی
۱

#حصین #دلخوشی

یاد بگیر اگه بدی کردن بت صاف کنی ولی نره لبخنده #حصین #حقیقت

یاد بگیر اگه بدی کردن بت صاف کنی ولی نره لبخنده #حصین #حقیقت

تنهـــــا باش چون واست مفیدهمثہ من،یڪے ڪہ سایَش سفیده#حصین

تنهـــــا باش چون واست مفیدهمثہ من،یڪے ڪہ سایَش سفیده#حصین