‌‌ ای کاشخیابانی رابرای روز مبادانگه داشته بودم ,چه می دانست...

‌‌ ای کاشخیابانی رابرای روز مبادانگه داشته بودم ,چه می دانست...

این گیسوی افشان به چه کار آیدم امشب؟
کو پنجه او تا که در آن ...

این گیسوی افشان به چه کار آیدم امشب؟ کو پنجه او تا که در آن ...

درد های من جامه نیستند تازتن در آوردم چامه و چکامه نیستند تا...
۲

درد های من جامه نیستند تازتن در آوردم چامه و چکامه نیستند تا...

نامت به لبم رفت و جانم به لب آمد #محمدجوادعدالت‌خواه

نامت به لبم رفت و جانم به لب آمد #محمدجوادعدالت‌خواه

↞مـِـثـْـــلِ  مــا تـو نـَســـــلاےِ  بَـعــد نیــــــســْـ...
۱

↞مـِـثـْـــلِ مــا تـو نـَســـــلاےِ بَـعــد نیــــــســْـ...

ﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ به ...
۳

ﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ به ...

ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻡ ﺁﺧﺮﺵ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺪﺍﺩ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯽ ﺑ...

ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻡ ﺁﺧﺮﺵ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺪﺍﺩ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯽ ﺑ...

چشمانت را ببندو فکر کنروی صندلی چرخ دار به دنیا آمده ایاین ش...
۱

چشمانت را ببندو فکر کنروی صندلی چرخ دار به دنیا آمده ایاین ش...

یـهِ نـَفَـسِ عمـیـقـــیـهِ بُغـضِ قـوُرت داده‍ِ شــُدهــو ه...

یـهِ نـَفَـسِ عمـیـقـــیـهِ بُغـضِ قـوُرت داده‍ِ شــُدهــو ه...

زنـــــــــــدگی عمــــــــــل کردن است. این شکر نیست که چای...

زنـــــــــــدگی عمــــــــــل کردن است. این شکر نیست که چای...

پنجره را باز کن و از این هوای مطبوعِ بارانی لذت ببر خوشبختان...

پنجره را باز کن و از این هوای مطبوعِ بارانی لذت ببر خوشبختان...