ایرانم تسلیت:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_...
۱

ایرانم تسلیت:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_...

دوست دارم بهترین دایی دنیا:kissing_face_with_smiling_eyes::k...

دوست دارم بهترین دایی دنیا:kissing_face_with_smiling_eyes::k...

جیگرم
۱۳

جیگرم

جیگر آبجیشه
۱۴

جیگر آبجیشه

قربونت بشم جیگرم:face_throwing_a_kiss::face_throwing_a_kiss:...
۲

قربونت بشم جیگرم:face_throwing_a_kiss::face_throwing_a_kiss:...

عاشقتم مامانی
۱

عاشقتم مامانی

فدات بشم جیگرم
۱۲

فدات بشم جیگرم

بخند :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_w...
۲

بخند :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_w...

جیگر من ثنا خانوم دورت بگردم نفسم
۱۱

جیگر من ثنا خانوم دورت بگردم نفسم

فدات بشم مامانی:face_throwing_a_kiss::face_throwing_a_kiss::...
۳

فدات بشم مامانی:face_throwing_a_kiss::face_throwing_a_kiss::...

یکی یدونه خواهرشهفدات بشم جیگرم
۷

یکی یدونه خواهرشهفدات بشم جیگرم

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۱۲

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...