آدم های دنیــــای مجــــازیدل دارنــد !و چیزی به نام احســــ...
۱۲

آدم های دنیــــای مجــــازیدل دارنــد !و چیزی به نام احســــ...

خطای دید
۲

خطای دید

دو تا چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه،یکی...
۱

دو تا چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه،یکی...

حقیقت تلخ:-(
۳

حقیقت تلخ:-(