قسمت دوازدهم ساعت 2 بعدازظهر بود ومن روی مبل ،کنار اری، نشست...
۲۶

قسمت دوازدهم ساعت 2 بعدازظهر بود ومن روی مبل ،کنار اری، نشست...

فصل یازدهماین وکه گفتم هرسه تاییشون سرشون وگذاشتن روی میز وز...
۱

فصل یازدهماین وکه گفتم هرسه تاییشون سرشون وگذاشتن روی میز وز...

فصل دهمباذوق زل زدم به سوئیچ وباریموتش درا رو قفل کردم... را...
۳

فصل دهمباذوق زل زدم به سوئیچ وباریموتش درا رو قفل کردم... را...

فصل نهمعروسی تقریباتموم شده بود...همه مهموناازتالاربیرون اوم...
۱

فصل نهمعروسی تقریباتموم شده بود...همه مهموناازتالاربیرون اوم...

فصل هشتمتاحالاتستش نکردم...آخه می دونین دلم نمیومدبخورمش!!قو...
۲

فصل هشتمتاحالاتستش نکردم...آخه می دونین دلم نمیومدبخورمش!!قو...

فصل هفتمدستم ودراز کردم واشکاش وپاک کردم...لبخندتلخی بهم زدو...

فصل هفتمدستم ودراز کردم واشکاش وپاک کردم...لبخندتلخی بهم زدو...

فصل ششممشغول درس خوندن بودم که مامان در اتاقم و باز کرد...نگ...

فصل ششممشغول درس خوندن بودم که مامان در اتاقم و باز کرد...نگ...

فصل پنجمرادوین همه آب پرتقالم و خورده بود وحالام داشت آیس پک...

فصل پنجمرادوین همه آب پرتقالم و خورده بود وحالام داشت آیس پک...

فصل چهارمارغوان لبش و به دندون گرفت وباچشم وابرو بهم فهموندک...

فصل چهارمارغوان لبش و به دندون گرفت وباچشم وابرو بهم فهموندک...

فصل سومتوی افکارخودم غرق بودم که ضربه محکم آرش به بازوم من و...

فصل سومتوی افکارخودم غرق بودم که ضربه محکم آرش به بازوم من و...

فصل دومخندیدم و گفتم:بعله دیگه.تواز خودت تعریف نکنی،کی تعریف...
۱

فصل دومخندیدم و گفتم:بعله دیگه.تواز خودت تعریف نکنی،کی تعریف...

فصل اولپاشو رها... بلند شو ببینم...چقدر می خوابی دختر؟!پاشو!...

فصل اولپاشو رها... بلند شو ببینم...چقدر می خوابی دختر؟!پاشو!...

خخخخخ
۴

خخخخخ

قهلم:persevering_face:

قهلم:persevering_face:

جیییییییییغ

جیییییییییغ

خخخ
۹

خخخ