امتیاز
3280820
دنبال کننده
2415
دنبال شونده
178
3

تا زمانی که رسیدن به تو امکان داردزندگی درد قشنگیست که جریان...

20

به عقرب ها اعتماد نکنیم...

10

#احمد_مسعود

17

شما با ماسک خوشگلین یا بدون ماسک😉😂

8

یعنی عبدالله تو خونه چیکار میکرد🤔😅

13

به ایشون میگن ی خانوم فهمیده😄

5

‌ ‌ ‌‌‌ آز...

2

نیست در عالم ز هجران تلخ تر ...

8

#باران_نیکراه

5

#باران_نیکراه

5

👌🏻👌🏻

2

#عشق_ایمان_مرگ

3

مرا رازیست اندر دل به خون دیده پروردهولیکن با که گویم راز چو...