امیرسام

Parsatn

36

امتیاز
289280
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
11

وزیرخارجه در واکنش به اعتراضات داخلی به دست دادن وی با رئیس ...

6

این اقا 8سال ریس جمهور مملکت مابوده....

6

اخه توازکوروش ومنشورش چه میدونی.....