این امتحان زندگی بزرگترین عیبش اینه که اگر چیزی هم بلد نباشی...

این امتحان زندگی بزرگترین عیبش اینه که اگر چیزی هم بلد نباشی...

عطر های گرون قیمت رو ول کن ، آدم باید بوی اعتماد بده …

عطر های گرون قیمت رو ول کن ، آدم باید بوی اعتماد بده …

گاهی کلام در وصف واقیعت ما کم میاورد ؛ناچار این سه … نقطه و ...

گاهی کلام در وصف واقیعت ما کم میاورد ؛ناچار این سه … نقطه و ...

آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .

آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .

در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندم که گفتند حرف حساب جواب ندار...

در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندم که گفتند حرف حساب جواب ندار...

.بزار یه دیوونه یه عمر نگات کنه اما نزار یه نگاه یه عمر دیــ...

.بزار یه دیوونه یه عمر نگات کنه اما نزار یه نگاه یه عمر دیــ...

در قمار زندگی عاقبت ما باختیمبس که تکخال محبت بر زمین انداخت...

در قمار زندگی عاقبت ما باختیمبس که تکخال محبت بر زمین انداخت...

قربان وجودت که وجودم ز وجود تو بوجود آمد مادر

قربان وجودت که وجودم ز وجود تو بوجود آمد مادر

سلامتیه اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنهتا اینکه ...
۱

سلامتیه اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنهتا اینکه ...

چرا؟؟؟؟؟!!!

چرا؟؟؟؟؟!!!

خودکُشی کردن که کاری نداره. . .اگه مـــَردی، زندگی کن…

خودکُشی کردن که کاری نداره. . .اگه مـــَردی، زندگی کن…

چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم …آن ها مرد...

چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم …آن ها مرد...

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را ...

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را ...