من دارم از ویس میرم از همتون ممنونم بابت لایک و دنبالتون موف...
۲

من دارم از ویس میرم از همتون ممنونم بابت لایک و دنبالتون موف...

شَبـ میشِهـ⇜ روز...روز میشِهـ ⇜شَبـ....وَ اینْجوریـ تَکمیلـْ...

شَبـ میشِهـ⇜ روز...روز میشِهـ ⇜شَبـ....وَ اینْجوریـ تَکمیلـْ...

سَــلامتی شَبـی کِه دَستَمـُو گِــرِفْتْ وِ گُــفْتْ ✨اَزَتْ...

سَــلامتی شَبـی کِه دَستَمـُو گِــرِفْتْ وِ گُــفْتْ ✨اَزَتْ...

هر کی تنهاس شب بخیر هر چی تنهاس شب بخیرهر چی مرده شب بخیرهر ...

هر کی تنهاس شب بخیر هر چی تنهاس شب بخیرهر چی مرده شب بخیرهر ...

لـٰـاشـی✘بٰاشی هَمِه میخٰوانِت✓اَمـٰـا پـٰــاکْ بـٰـاشْــی ح...
۱

لـٰـاشـی✘بٰاشی هَمِه میخٰوانِت✓اَمـٰـا پـٰــاکْ بـٰـاشْــی ح...

مـَـــن✘از یــِـه جــٰــایـــی بـِــه بـَـعــــدْ⇜ دیــگـِـه...
۲

مـَـــن✘از یــِـه جــٰــایـــی بـِــه بـَـعــــدْ⇜ دیــگـِـه...

#دخترونه

#دخترونه

مــــــــــن با تــنـــهایـــــــی...تـــو با تــــن هـــایی...
۱

مــــــــــن با تــنـــهایـــــــی...تـــو با تــــن هـــایی...

دِلْـتَنْــگ کـِـه بـٰـاشــی..ســٰــادِه تـَـریـْــن⇜ حَــرف...

دِلْـتَنْــگ کـِـه بـٰـاشــی..ســٰــادِه تـَـریـْــن⇜ حَــرف...