#دخترونه
۱

#دخترونه

#دخترونه

#دخترونه

وقتی تو باشی حاضرم توی قفسم زندگی کنم

وقتی تو باشی حاضرم توی قفسم زندگی کنم

عاشقم ♡♡عاشقی عشق ما دوتاس●○اونکه میبره هوشو از حواس

عاشقم ♡♡عاشقی عشق ما دوتاس●○اونکه میبره هوشو از حواس