رفتم خدا حافظ
۴

رفتم خدا حافظ

#بینظیر

#بینظیر

#زیبا #بینظیر #خاص

#زیبا #بینظیر #خاص

نه نشو  نشو نشو
۱

نه نشو نشو نشو

#بینظیر

#بینظیر

#بینظیر

#بینظیر

همه شب چشم براهت لب آن پنجره ام #بینظیر

همه شب چشم براهت لب آن پنجره ام #بینظیر

#بینظیر

#بینظیر

#بینظیر

#بینظیر

#بینظیر

#بینظیر

دفترخاطرات

دفترخاطرات