سب ترش های خان زنیون😋😍

سب ترش های خان زنیون😋😍

تا که خورد......

تا که خورد......

دلم هیچ تمنا نکند 😊،آن زمان چه زمان عجیبیست که دگر هیچ نباشم که بخواهد تنما بکند

دلم هیچ تمنا نکند 😊،آن زمان چه زمان عجیبیست که دگر هیچ نباشم که بخواهد تنما بکند

خوش ندارم دل هر رهگذری را ببرد😞

خوش ندارم دل هر رهگذری را ببرد😞

#هیشکی🖤😉

#هیشکی🖤😉

بترس ازو که دلش را شکستی اما سکوت کرد😕

بترس ازو که دلش را شکستی اما سکوت کرد😕

عادت این قبیله این است میرقصند دور آتشی که تو در آن میسوزی پس...نسوز تا نرقصند ، برقص تا بسوزند...✨💃🏻✨

عادت این قبیله این است میرقصند دور آتشی که تو در آن میسوزی پس...نسوز تا نرقصند ، برقص تا بسوزند...✨💃🏻✨

تقصیر کسی نیست که اینگونه غریبم😌

تقصیر کسی نیست که اینگونه غریبم😌

موقع چاپ حالش خراب بوده یارو😐

موقع چاپ حالش خراب بوده یارو😐

اقوووو😎😅

اقوووو😎😅

حتما بخونید جالبه👌🏻میفهمید یه انرژی منفی و مثبت تا چه حد تاثیر داره

حتما بخونید جالبه👌🏻میفهمید یه انرژی منفی و مثبت تا چه حد تاثیر داره