بزنید ترو خدا بزنید

بزنید ترو خدا بزنید

فاصله اجتماعی رو #حفظ کنید
۲

فاصله اجتماعی رو #حفظ کنید

نمیشه بجاش با تشتی کاسه بزرگ‌تری پیوند زد😄😁😂😂 #طنز
۱

نمیشه بجاش با تشتی کاسه بزرگ‌تری پیوند زد😄😁😂😂 #طنز

#Halamadrid

#Halamadrid