عمر رفت و راز عشق از دل نیامد بر زبان‌...

عمر رفت و راز عشق از دل نیامد بر زبان‌...

ََََزبان درد دل آسان نمی‌توان فهمید...

ََََزبان درد دل آسان نمی‌توان فهمید...

به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید...
۲

به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید...

و جز‌ اینم‌ هنری‌ نیست‌ که‌ آشیان‌ تو‌ باشم...
۵

و جز‌ اینم‌ هنری‌ نیست‌ که‌ آشیان‌ تو‌ باشم...

این عشق هیولایی بلعیده زبانم را...
۱۲

این عشق هیولایی بلعیده زبانم را...

بر دِل نشسته ای مانند باران روی برگ...
۶

بر دِل نشسته ای مانند باران روی برگ...

انتظار شما چه خوب است حتی اگر بیهوده باشد...
۱۸

انتظار شما چه خوب است حتی اگر بیهوده باشد...

گَر پوسیده گردد استخوانم نگردد مهرت ازجانم فراموش...
۱۸

گَر پوسیده گردد استخوانم نگردد مهرت ازجانم فراموش...

تویی که دردِ جهان را یگانه درمانی...
۲

تویی که دردِ جهان را یگانه درمانی...

‌به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان...
۵

‌به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان...

یک جهان بر هم زدم وَز جمله بگزیدم توو را...
۴

یک جهان بر هم زدم وَز جمله بگزیدم توو را...

چنان آمیختم با او که دل با من نیامیزد...
۴

چنان آمیختم با او که دل با من نیامیزد...

هیهات از این خیال محالت که در سر است...
۱۴

هیهات از این خیال محالت که در سر است...

درخواب کشیدمت ب اغوش کی میشود این خواب تعبیر...
۹

درخواب کشیدمت ب اغوش کی میشود این خواب تعبیر...

خامانِ ره نرفته چه دانند ذوقِ عشق ...
۱

خامانِ ره نرفته چه دانند ذوقِ عشق ...

نومید نتوان بود از او  باشد که دلداری کند
۳۳

نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند

در تمام جان من جا کرده ای ای تمامت آیه ی تکرار دل...
۲۴

در تمام جان من جا کرده ای ای تمامت آیه ی تکرار دل...

عشق مارا میکشد تا حیاتمان بخشد...
۵

عشق مارا میکشد تا حیاتمان بخشد...

چطور میشه پست و ویژه کرد
۳۰

چطور میشه پست و ویژه کرد

مَنْ بِه هَر راهْ رَوَمْ ساکِن آغوشِ تواَم‌‌‌‌‌...
۱۱

مَنْ بِه هَر راهْ رَوَمْ ساکِن آغوشِ تواَم‌‌‌‌‌...