یه دونه

Samira1367

ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﭼﻪ ﮐﺮﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﻦ .....
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ !...... ..

میخوام برررررررمممممممم...،
۱۰

میخوام برررررررمممممممم...،

ﺗﻮ ﺑﺎﺵﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢﺗﻮ ﺑﺎﺵﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ...
۴

ﺗﻮ ﺑﺎﺵﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢﺗﻮ ﺑﺎﺵﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ...

بفرمایید ماکارانی
۵

بفرمایید ماکارانی

میگن قهر کار بچه خوشگلاس . . . . . . . . . باهمتون قهـــــــ...
۳

میگن قهر کار بچه خوشگلاس . . . . . . . . . باهمتون قهـــــــ...

مرد را باید بوسید!حتی وقتی اعصاب نداره!حتی وقتی ریشش بلنده!ح...
۱

مرد را باید بوسید!حتی وقتی اعصاب نداره!حتی وقتی ریشش بلنده!ح...

اون عاقایونی که دخترا رو با زن های چینی بامهریه کم تهدید میک...

اون عاقایونی که دخترا رو با زن های چینی بامهریه کم تهدید میک...

ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻨﺪﻣﻪﻣﯿﮕﻪ 13اوریل.....ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡﮔﻔﺘﻢ ...

ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻨﺪﻣﻪﻣﯿﮕﻪ 13اوریل.....ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡﮔﻔﺘﻢ ...

پدر سه نقطه دارد...پسر سه نقطه دارد...دختر هم سه نقطه دارد.....

پدر سه نقطه دارد...پسر سه نقطه دارد...دختر هم سه نقطه دارد.....

من اونیم که سایه ام نداشت
۱

من اونیم که سایه ام نداشت

چطوره ساعت اپل من.
۸

چطوره ساعت اپل من.

تقدیم به گلبانوهای سرزمینم
۲

تقدیم به گلبانوهای سرزمینم

ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻦ ‏« ﺧﻮﺍﺏ ﺯ...
۱

ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻦ ‏« ﺧﻮﺍﺏ ﺯ...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ... ﺩﻧﯿﺎﺗﻤﻮ ﺩﻧﯿﺎﻣﯽ
۲

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ... ﺩﻧﯿﺎﺗﻤﻮ ﺩﻧﯿﺎﻣﯽ