Selena79

Selena7979

گر بدانی شوق دیدارت
چه بادل میکند🤎

یه عصرونه ی دلبر جای همگیتون خالی #خاصترین

یه عصرونه ی دلبر جای همگیتون خالی #خاصترین

من شاید بگم دیگه فراموشت کردم ولی فقط حرفه.......... #تنهایی
۴

من شاید بگم دیگه فراموشت کردم ولی فقط حرفه.......... #تنهایی