روزتون مملوازعشق
۱

روزتون مملوازعشق

داداشم یعنی دنیام
۳

داداشم یعنی دنیام

خواهرزاده گلممممم
۱

خواهرزاده گلممممم

خواهرزاده گلم

خواهرزاده گلم

هرکس که غریب است خریدارنداردسرگشته وتنهادگریارندارددانی که چ...
۱

هرکس که غریب است خریدارنداردسرگشته وتنهادگریارندارددانی که چ...

افساردلم دست خدابودچنین شدای وای اگردست خودم بودچه میشد

افساردلم دست خدابودچنین شدای وای اگردست خودم بودچه میشد

فاطمه

فاطمه

بزرگی را گفتم زندگی چند بخش است گفت دوبخش کودکی وپیریگفتم پس...

بزرگی را گفتم زندگی چند بخش است گفت دوبخش کودکی وپیریگفتم پس...