کپی آزاده :smirking_face: :kiss:

کپی آزاده :smirking_face: :kiss:

آرام .آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام...
۲

آرام .آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام.آرام...

خخخخخخخخ :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::smili...
۱

خخخخخخخخ :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::smili...

:winking_face::smiling_face_with_smiling_eyes::white_smiling...

:winking_face::smiling_face_with_smiling_eyes::white_smiling...

رنجها و راحتی ها فکر  انسان را قوی می کنند :hushed_face::smi...

رنجها و راحتی ها فکر انسان را قوی می کنند :hushed_face::smi...

یک کسی را می خواهم ، مثل خودم باشد ،عاشق خودم باشد ،بامن باش...
۱

یک کسی را می خواهم ، مثل خودم باشد ،عاشق خودم باشد ،بامن باش...

:neutral_face:
۱

:neutral_face:

به مولا راست میگه .به خدا راست میگه . به جون خودم راست میگه ...

به مولا راست میگه .به خدا راست میگه . به جون خودم راست میگه ...