صـــــــــــsadafـــــــــــدف

Teh021

مازیاران چشم یاری داشتیم خودغلط بود انچه میپنداشتیم:(

صدف...صبح من توروشن کن درجانم زدی رخنه فریاد دلم بشنو!
۲۰

صدف...صبح من توروشن کن درجانم زدی رخنه فریاد دلم بشنو!

مگه نه؟
۱۴

مگه نه؟

یکی داوطلب بشه باباشه بریم بهزیستی!
۵

یکی داوطلب بشه باباشه بریم بهزیستی!

اره واین حرفا
۲

اره واین حرفا

جووووووووووون
۶

جووووووووووون

اصنم خیلی بی ادبید خیلی
۶

اصنم خیلی بی ادبید خیلی

دخترم:)
۲

دخترم:)