نازگل

X14701470X

دلبر این رسمش نیس؛من از سینما هم میرم آخر فیلم دلم میخواد از بغل دستیم خداحافظی کنم،توچطور بعد اون همه دوست داشتن ها بدون خداحافظی رفتی...؟😔💔

امتیاز
4940
دنبال کننده
75
دنبال شونده
228
2

دلم برات تنگه دلبر☹💔