#من‌بمیرم‌کسی‌هص‌گریح‌کنح؟🙂#‌من‌بمیرم‌‌کسی‌هص‌جای‌خالیمو‌بفم...

#من‌بمیرم‌کسی‌هص‌گریح‌کنح؟🙂#‌من‌بمیرم‌‌کسی‌هص‌جای‌خالیمو‌بفم...

💔🥀
۱

💔🥀