سایه 50

Yalta.1122

ادم کم رنگ باشه ولی دورنگ نباشه امان از نامردی مردمان روزگار ..