Zonkan98

Zonkan98

برترین تصاویر زیبا را در این صفحه مشاهده و دنبال کنید

من از ميان تمام اشتباهاتى كه مرتكب شدم، ساخته شدم..کلمات بیشتر از گلوله ها آدم کشتن!مراقب حرف هایمان باشیم...
۱

کلمات بیشتر از گلوله ها آدم کشتن!مراقب حرف هایمان باشیم...

کلمات بیشتر از گلوله ها آدم کشتن!مراقب حرف هایمان باشیم...

کلمات بیشتر از گلوله ها آدم کشتن!مراقب حرف هایمان باشیم...

کجاست وسعتی از دوستان عاشق مندلم گرفته از این دشمنان معمولی

کجاست وسعتی از دوستان عاشق مندلم گرفته از این دشمنان معمولی

پروفایل
۱

پروفایل

مرا ببخشید که اینهمه شما را دوست دارم ...!
۱

مرا ببخشید که اینهمه شما را دوست دارم ...!

کسی که فرش می‌بافه نباید رو حصیر باشه

کسی که فرش می‌بافه نباید رو حصیر باشه

چه وقت باید احساس بزرگی کرد:١-هر گاه از خوشبختی همه، "حتی" ک...

چه وقت باید احساس بزرگی کرد:١-هر گاه از خوشبختی همه، "حتی" ک...

Maybe the MON is beautiful only because it is far...شاید ماه...
۱

Maybe the MON is beautiful only because it is far...شاید ماه...

ارباب صدای قدمت می آید ... 41 روز تا محرم #پروفایل
۲

ارباب صدای قدمت می آید ... 41 روز تا محرم #پروفایل

سادگی خیلی جذابه وقتی چشم و دل سیر باشیجذابیتش رو تو سادگی ح...

سادگی خیلی جذابه وقتی چشم و دل سیر باشیجذابیتش رو تو سادگی ح...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

دلکم...

دلکم...

‌‌♡ٺمام داشٺه هایم فداے یڪ لبخند ٺولبخند بزن  جانم...

‌‌♡ٺمام داشٺه هایم فداے یڪ لبخند ٺولبخند بزن جانم...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...
۲

#ابشار #پروفایل #پس_زمینه #عکس #تاریک #عکس_تاریک #مشکی #منظر...

#پروفایل

#پروفایل