استقلال تهران

aaaaallllliiiiiiiiiizmd

امتیاز
4310
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

پسر دایی قاعدیی مرد

:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::trident_emb...

روحش شاد دایی قاعدی مرد:trident_emblem::trident_emblem:⛤⛤⚑⚑⚑...

عشق:blue_heart::blue_heart::blue_heart:⛤⛤

1

قاعدی:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart:

حسین حسینی دروازبان ایران

عشق استقلال:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart:

قاعدی:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart:

برای سلامتی قاعدی دعا کنید:blue_heart::blue_heart::blue_hear...

عشق قاعدی در تصادف تلخ لنگی بوده ماشینیه

قاعدی عشق:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart:

بفرما کلن۲ الدری

بفرمایید کلن۲ در کلش افکنز الدری

برف شدید استقلالی

عشق:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart: