درد دل
۰

درد دل

بالا نشین
۰

بالا نشین

آن کیف که با شوکت و عزت ببرندبدبین نشوید، زان که به علت ببرن...
۴

آن کیف که با شوکت و عزت ببرندبدبین نشوید، زان که به علت ببرن...

اونجوری که تو تقویما نوشتهآخرای سال نود و هشتهسال پر از حواد...
۰

اونجوری که تو تقویما نوشتهآخرای سال نود و هشتهسال پر از حواد...

گرچه شیطان به زمین، سلسله جنبان شده استکهنه سرباز به خون، خف...
۰

گرچه شیطان به زمین، سلسله جنبان شده استکهنه سرباز به خون، خف...

اندر این شهر ز یاران، اثری هست هنوزدست و پا گر شکند، بال و پ...
۰

اندر این شهر ز یاران، اثری هست هنوزدست و پا گر شکند، بال و پ...

شیخی که به عرصه با کلید آمده بودبا یک طَبَق از وعده ،وعید آم...
۱

شیخی که به عرصه با کلید آمده بودبا یک طَبَق از وعده ،وعید آم...

ای نوگل شکفته ی خندان، بیا برقصعشق آمده میانه ی میدان، بیا ب...
۰

ای نوگل شکفته ی خندان، بیا برقصعشق آمده میانه ی میدان، بیا ب...

#دوشبر دوش می کشمدلتنگی ام رادر امتداد زرد پاییزشاید بسپارمش...
۰

#دوشبر دوش می کشمدلتنگی ام رادر امتداد زرد پاییزشاید بسپارمش...

#آرامشآرامش دارمدر کنار توهمچون موجهای خروشانکه در آغوش ساحل...
۰

#آرامشآرامش دارمدر کنار توهمچون موجهای خروشانکه در آغوش ساحل...

چشم را در مُلک خوبی شحنه ی بیداد کنغمزه ی خونخواره را بر جاد...
۱

چشم را در مُلک خوبی شحنه ی بیداد کنغمزه ی خونخواره را بر جاد...

من درد را با قلب خود، پیمانه کردمپیمانه را هم نذر یک، میخانه...
۲

من درد را با قلب خود، پیمانه کردمپیمانه را هم نذر یک، میخانه...

#چشمچشمهایمپر از حرفهای ناگفتهولی لبهایمدر اسارت سکوتی تلخچش...
۰

#چشمچشمهایمپر از حرفهای ناگفتهولی لبهایمدر اسارت سکوتی تلخچش...

#شبهر شبدوست داشتنت رافریاد میزنمدر گوش ستاره های شب #سپکوجو...
۰

#شبهر شبدوست داشتنت رافریاد میزنمدر گوش ستاره های شب #سپکوجو...

روز اول که آفرید ، خداآدمی را جدا، فرشته جداخلقتش را کشید سو...
۰

روز اول که آفرید ، خداآدمی را جدا، فرشته جداخلقتش را کشید سو...

خانه دل تنگِ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگ است دلم پدرم گفت...
۰

خانه دل تنگِ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگ است دلم پدرم گفت...

نالد به حال زار من امشب سه تار مناین مایه ی تسلی شب های تار ...
۰

نالد به حال زار من امشب سه تار مناین مایه ی تسلی شب های تار ...

ای که در تنگدلی، هم نفس ما شده ایقایقی نیست ترا، لیک به دریا...
۰

ای که در تنگدلی، هم نفس ما شده ایقایقی نیست ترا، لیک به دریا...

شده عاشق بشوی، عشق دچارت بکنددل بی قاعده، دیوانه ی یارت بکند...
۳

شده عاشق بشوی، عشق دچارت بکنددل بی قاعده، دیوانه ی یارت بکند...

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کندبلبل شوقم هوای نغمه خوانی می...
۰

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کندبلبل شوقم هوای نغمه خوانی می...