afshin777

ز هر جا بگذرد تابوت من غوغا به پاخیزد
چه سنگین میرود این مرده از بس آرزو دارد