برای هر اتفاقیمیتوان پاسخی یافـتجـــز برای رفتنهای نابهنگامش...
۲۵۱

برای هر اتفاقیمیتوان پاسخی یافـتجـــز برای رفتنهای نابهنگامش...

منتظر آمدن همه نباشیک نفر هیچ وقت نمےآیــد
۳۳۴

منتظر آمدن همه نباشیک نفر هیچ وقت نمےآیــد

چـه سـنـگـدل اسـت سـیـری کـه گـرسـنـه ایرا نـصـیـحـت  می کـن...
۸۱

چـه سـنـگـدل اسـت سـیـری کـه گـرسـنـه ایرا نـصـیـحـت می کـن...

چہ بخواهیم چہ نخواهیمباید از ڪـوچہ هـاے زندگــے عـبـور ڪنیمگ...
۳۳

چہ بخواهیم چہ نخواهیمباید از ڪـوچہ هـاے زندگــے عـبـور ڪنیمگ...

نــــــــرو قــــــــــرار حـــیــــــــــدر بــــــــــمــا...
۲۲

نــــــــرو قــــــــــرار حـــیــــــــــدر بــــــــــمــا...

برای رفتن چمدان مےبندندبرای مـاندن  دل من کـدام را ببندم که ...
۲۵

برای رفتن چمدان مےبندندبرای مـاندن دل من کـدام را ببندم که ...

یـه جـمـلـه یـادگـاری بـنـویـس
۲۳۰

یـه جـمـلـه یـادگـاری بـنـویـس

از زمین خـــــــوردن ڪسے شاد مشــــــــــو ڪه نمیدانے گـــــ...
۲۳

از زمین خـــــــوردن ڪسے شاد مشــــــــــو ڪه نمیدانے گـــــ...

برای تمام دردهــا دو علاج وجـود داردسکوت و گذر زمـان
۲۳

برای تمام دردهــا دو علاج وجـود داردسکوت و گذر زمـان

دیگه منم و منم و من
۲۲

دیگه منم و منم و من

زندگی چه با خلاف چه بی خلاف و چه بر خلاف می گذرد
۱۹

زندگی چه با خلاف چه بی خلاف و چه بر خلاف می گذرد

وقتی من شکستم هیچکی پشت من نبوده جز خدا
۲۳

وقتی من شکستم هیچکی پشت من نبوده جز خدا

چطور به زخمهای پاهام بگم که تموم راه رو اشتباه رفتی
۷

چطور به زخمهای پاهام بگم که تموم راه رو اشتباه رفتی

زندگے، حڪایت قدیمے ڪوهستان است. صـدا مےڪنے و مےشنوے پس بہ نی...
۴۳

زندگے، حڪایت قدیمے ڪوهستان است. صـدا مےڪنے و مےشنوے پس بہ نی...