اکرم

akraam

موقعییت آذربایجانغربی
خوش آمدید!
خواهم زخداخسته ودرمانده نباشید/محبوب خداباشیدوشرمنده نباشید

دیناجان تولدت مبارک
۵

دیناجان تولدت مبارک

نیلاجون لباسهاشوخودم دوختم
۶

نیلاجون لباسهاشوخودم دوختم

نیلاجونم جوجوی مامان جون
۳

نیلاجونم جوجوی مامان جون

نخودمن جوجوی من
۴

نخودمن جوجوی من

نیلاجونم عشقمه
۵

نیلاجونم عشقمه

به به دیناجونم درساشو نوشت
۱

به به دیناجونم درساشو نوشت

بهترین نقاشی خدادرتابلوی زندگیم دیناجانم
۲

بهترین نقاشی خدادرتابلوی زندگیم دیناجانم

صحنه ی تصادف خداصبربده
۶

صحنه ی تصادف خداصبربده

جهاز عروس خانوم
۲

جهاز عروس خانوم

جهازعروس. خانوم

جهازعروس. خانوم

مادربهترین آفریدگارخداست
۲

مادربهترین آفریدگارخداست

جهازعروس خانوم

جهازعروس خانوم

یخچال عروس خانوم
۴

یخچال عروس خانوم

خریدهای عروس وداماد

خریدهای عروس وداماد

جهازعروس خانم

جهازعروس خانم

جهازیه ی عروس خانوم
۲

جهازیه ی عروس خانوم

تصادف ماشین عروس

تصادف ماشین عروس

عروس ودامادی که به علت تصادف بجای خانه ی بخت به جهان آخرت رف...
۶

عروس ودامادی که به علت تصادف بجای خانه ی بخت به جهان آخرت رف...

خدارحمت کنه
۲

خدارحمت کنه

واقعا......
۱

واقعا......