یادش گرامی

یادش گرامی

شهید علم مصطفی احمدی روشن

شهید علم مصطفی احمدی روشن

خدایا...

خدایا...

روحش شاد ویادش گرامی

روحش شاد ویادش گرامی