از اوله بازی با چاقو جنگیدن

از اوله بازی با چاقو جنگیدن

تویه کانتر تفنگ رو حال میکنی

تویه کانتر تفنگ رو حال میکنی

با ساتور سه نفر رو تو زولا کشتم😎😎😎

با ساتور سه نفر رو تو زولا کشتم😎😎😎

تویه پاپجی باورتون میشه بایه کلت 35نفر کشتم؟ 😎👌😁😁

تویه پاپجی باورتون میشه بایه کلت 35نفر کشتم؟ 😎👌😁😁