🖤🥀R. v. a. n. i. 🥀🖤

alon_icee

🥀 D I V O N E B A Z I 🥀
🥀unutma kardashim olomvar🥀

💥🚩S H A H R I V A R I 🚩💥
حاجی ما با پولِ بابامون لاشِْ بازی نکردیم

magz mariz 🖤🖕🥀
DelMon "🖤

🚩 T O R K 🙋🏻‍♂️

زندع باد آن دیوانه ایی کع هرگز #عاقل نشد... 🥀🖤#می..الان پیشم...

زندع باد آن دیوانه ایی کع هرگز #عاقل نشد... 🥀🖤#می..الان پیشم...

هدف من رسیدن بع تو و برآوردع کردن آرزوهات ....💔🖤آرزوهای من ب...

هدف من رسیدن بع تو و برآوردع کردن آرزوهات ....💔🖤آرزوهای من ب...

😌🥀من همینم کع هسم اینجا کارخونع مجسمه سازی نیس بخام اونجوری ...

😌🥀من همینم کع هسم اینجا کارخونع مجسمه سازی نیس بخام اونجوری ...

#ماه من رفت .... 🖕🚩ماهت بمیرد آسمااااااان ... 🖤🥀

#ماه من رفت .... 🖕🚩ماهت بمیرد آسمااااااان ... 🖤🥀

#(اعتماد) تو یع رابطه #پاک بع این نیس کع فقد #ادعاشو داشتع ب...
۲

#(اعتماد) تو یع رابطه #پاک بع این نیس کع فقد #ادعاشو داشتع ب...

فک میکردم اون یذرع آدمع ....!!!🥀🖤..البته تا اونجایی کع یادمع...
۱

فک میکردم اون یذرع آدمع ....!!!🥀🖤..البته تا اونجایی کع یادمع...

رفتی از کنارم اما.... 🥀🖤....رفتنت پُر از معما .... 😌🥀    ...
۱

رفتی از کنارم اما.... 🥀🖤....رفتنت پُر از معما .... 😌🥀 ...

#عاشقت میشم اگع فک کنی #دیوونم 🥀🖤😌#تنهایی

#عاشقت میشم اگع فک کنی #دیوونم 🥀🖤😌#تنهایی

#عشق یعنی وقتی چشاش #زل میزنی #یهو نگات میکنع تو از خجالت #س...
۲۴

#عشق یعنی وقتی چشاش #زل میزنی #یهو نگات میکنع تو از خجالت #س...

این روزا همه یا #آهن پرستن یا #پول پرست مهم نی #پسر لاشی باش...
۱

این روزا همه یا #آهن پرستن یا #پول پرست مهم نی #پسر لاشی باش...

R.  V.   A.   N.   i.  #آدما واسع #موندن نی تا بفهم...

R. V. A. N. i. #آدما واسع #موندن نی تا بفهم...

وقتی میگی دوسش داری یعنی نیازی بع نفر بعدی یا هیشکی جز تو رو...
۱

وقتی میگی دوسش داری یعنی نیازی بع نفر بعدی یا هیشکی جز تو رو...

#عشق وسیلع #هوس نیس یا بخای #لاشی بازی در بیاری هرچی هسی همو...
۳۷

#عشق وسیلع #هوس نیس یا بخای #لاشی بازی در بیاری هرچی هسی همو...

همه میگن عشق هوس شدع وجودش نی :عشق وجود نیس باس از دلش بفهمی...
۳۲

همه میگن عشق هوس شدع وجودش نی :عشق وجود نیس باس از دلش بفهمی...

عاشق #دختری خاهم شد کع او هم عاشق من باشد ولی #صادقانع و از ...

عاشق #دختری خاهم شد کع او هم عاشق من باشد ولی #صادقانع و از ...

🤗⁦👁️⁩#پست_جدید #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره
۲۶۰

🤗⁦👁️⁩#پست_جدید #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره

شَرف نداشی #ناموساً.. 🖤💓
۶

شَرف نداشی #ناموساً.. 🖤💓

باز منو شبای تاااار توی فراغ یار گذشت 💥⁦👁️‍🗨️⁩همه روزای جوو...

باز منو شبای تاااار توی فراغ یار گذشت 💥⁦👁️‍🗨️⁩همه روزای جوو...

#زمینی 🌍شدنت مبارک #دایی جووووونم #ایشالا 123456789 سالع بشی...
۲۱۸

#زمینی 🌍شدنت مبارک #دایی جووووونم #ایشالا 123456789 سالع بشی...

من در این جوانی ز جهان سیر شدم ...صورتم گر چه جوان است ولی ...

من در این جوانی ز جهان سیر شدم ...صورتم گر چه جوان است ولی ...