:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۳

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

#Wallpaper :artist_palette:

#Wallpaper :artist_palette:

#Wallpaper :four_leaf_clover:

#Wallpaper :four_leaf_clover:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۱

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::glowing_star::thumbs_up_sign:
۲

:face_with_tears_of_joy::glowing_star::thumbs_up_sign:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۳

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

واقعا یعنی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:loudly_crying_face::loudly_crying...
۵

واقعا یعنی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:loudly_crying_face::loudly_crying...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

مـوافقا کـامنت:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...
۱۵

مـوافقا کـامنت:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...

#Wallpaper:money_with_wings:
۱

#Wallpaper:money_with_wings:

#Wallpaper :multiple_musical_notes:

#Wallpaper :multiple_musical_notes:

کـوچـکـتـــر کـــه بودیـــــمـ ..ایمــانِـمــــان بـزرگـتـــ...
۱

کـوچـکـتـــر کـــه بودیـــــمـ ..ایمــانِـمــــان بـزرگـتـــ...

دلم برای خنده های بی دلیل…برای شادمانی های بی سبب….برای بی ر...

دلم برای خنده های بی دلیل…برای شادمانی های بی سبب….برای بی ر...

مـترسـڪ بـہ گـندم گـفٺ:ای گـندم؛ تـو گـوآه بـاش کـه مـرا بـر...

مـترسـڪ بـہ گـندم گـفٺ:ای گـندم؛ تـو گـوآه بـاش کـه مـرا بـر...

:collision_symbol:دوستانی که من رو فالـو کردن ولی من آنفالوش...
۲

:collision_symbol:دوستانی که من رو فالـو کردن ولی من آنفالوش...

#سحر_قریشی :revolving_hearts::crown:#بازیگر#هنرمند_ایرانی #چ...
۱

#سحر_قریشی :revolving_hearts::crown:#بازیگر#هنرمند_ایرانی #چ...

#سحر_قریشی #امید_علومی :couple_with_heart:#بازیگر#هنرمند_ایر...

#سحر_قریشی #امید_علومی :couple_with_heart:#بازیگر#هنرمند_ایر...